S.S.S

Ürettiğimiz her projede, inandığımız şirket değerlerimiz yatar. Tüm çalışmalarımızda, bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini biliriz ve buna göre çalışırız. Değerlerimize bağlı çalıştığımızda daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.

• Varil/Fıçı veya Big-Bag ‘lerdeki atıklar paletlerin üzerine konmalı (her palet üzerinde sadece tek tip olacak şekilde olup, Big-Bag’ler paletler üzerinde üst üste konmamalıdır) yatay ve dikey bantlar ile bağlanarak güvenli biçimde taşınması sağlanmalıdır. • Paletler üzerine yerleştirilecek olan kolilerin yüksekliği maks. 1 (bir) metre olmalıdır. • Variller araca palet üzerinde tek sıra olacak şekilde yüklenmeli, iki sıra yüklenmesi durumunda iki varil arasına palet yerleştirilmelidir. • Her atık ambalajı (varil / fıçı / konteyner / big-bag vb.) içindeki atık ile ilgili tüm bilgileri içeren atık etiketiyle etiketlenmelidir. Atık ambalajlama şekli araç organizasyonunun doğru yapılabilmesi için tesise gönderim yapılmadan önce detaylı olarak bilgilendirilmelidir.
Geleneksel geri dönüşüm yöntemlerinin yanı sıra, ticari atık, çöpten türetilmiş yakıt (RDF) olarak bilinen yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşturmak için kullanılabilir. Bu, işletmeniz tarafından üretilen atığın elektrik, ısı ve diğer enerji türlerini üretmek için kullanılmasına izin verir. ATY, plastikler ve biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler dahil olmak üzere hem ticari hem de evsel atıklardan üretilen bir yakıt kaynağıdır. Bu yakıt daha sonra elektrik santrallerinde fosil yakıtlara bir alternatif olarak kullanılıyor ve tüm atıkların mümkün olan en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.
Atık yağ rafinasyonu konusunda lisansımız bulunmamaktadır. Ancak sektörde bu konuda lisansı olan ve faaliyetlerini yürüten firmaya nakliyesini sağlamak amacı ile müşterilerimizden gerekli belgeler ile aldığımız atık yağların nakliyesini sağlamaktayız.
• Atık üreticisi tehlikeli atık gönderim işlemi için planlan güne gönderilecek olan her atık kodu için ayrı ayrı ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ’ nden MOTAT taşıma talebi oluşturarak TKN numaralarını TURYAM GERİ KAZANIM firmasına bildirmesi gerekmektedir. • Atık gönderimi planlanan tarih TURYAM GERİ KAZANIM firmasına en az 2 (iki) gün öncesinden bildirilmeli ve tesis uygunluğu konusunda bilgi alınmalıdır. Planlanan günde aracın firmadan boş dönmesi durumunda atık üreticisine cezai işlem tutarında nakliye bedeli fatura edilecektir. • Atık üreticisi, Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-4 listesinde (M) işareti ile belirtilen atıkları için atıkların tehlikeli olup olmadığına dair analizi atık alım işlemi öncesinden TURYAM GERİ KAZANIM firmasına iletecektir. • Atık Üreticisinin göndereceği atık Ara Depolama Faaliyet konusundan Düzenli Depolama ya gönderilecekse Turyam firmasına Ek-2 Analizi göndermesi zorunludur. • Atık üreticisinin göndereceği atıklar araca yüklenildikten sonra sevk irsaliyesi oluşturarak kantar fişleriyle beraber araç şoförüne eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. • Atık taşıma işlemi TURYAM GERİ KAZANIM firması tarafından yapılmıyorsa, operasyonu gerçekleştirecek olan firmanın Taşıma İrsaliyesi keserek TURYAM GERİ KAZANIM firmasına vermesi gerekmektedir. • Tehlikesiz atık gönderiminde ise sevk irsaliyesinin yanı sıra TURYAM GERİ KAZANIM firmasının size gönderdiği Tehlikesiz Atık Taşıma Formu (3 nüsha) ile göndermekle yükümlüdür. • Tehlikeli atık gönderim işlemi yapılırken düzenlenmesi gereken ADR Taşıma Evrakının, düzenlenmemesi durumunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 26706/2011 tarihli ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin 2 inci fıkrasına istinaden idari para cezası kesilmektedir. Atık üreticisi tarafından düzenlenmesi gereken Taşıma Evrakının eksik olması ve cezai işlem uygulanması durumunda kesilen ceza tutarı atık üreticisine fatura edilecektir. • Gönderilen atıkların içerisinde tesise kabul edilemeyecek olan atıkların (radyoaktif madde içeren atık, tıbbi atık vb.) yer alması durumunda araç nakliye bedeli alınarak boşaltılmadan geri çevrilecektir. • Atık yüklemelerinde kepçe, forklift operasyonu atık üreticisine aittir. Araç fabrika sahasına girdiğinde en kısa sürede yükleme işleminin tamamlanıp evraklarının şoföre teslim edilmesi gerekmektedir. • Atık üreticisinin göndermeyi planladığı atık kodu ile gelen atığın içeriğinin aynı olmaması durumda tesise gelen atık içerik olarak hangi atık kodu kapsamı dahilinde ise o kod üzerinden değerlendirilecek ve fiyatlandırılacaktır.
• TURYAM GERİ KAZANIM tesisi atık üreticisi tarafından kendisine gönderilen atıkları T.C. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf etmekle yükümlüdür. • TURYAM GERİ KAZANIM TESİSİ atık taşıma işlemini kendi araçlarıyla yapıyorsa veya nakliye organizasyonunu üstlenmiş ise; Taşımacı firmanın ve operasyonu gerçekleştirecek olan aracın tehlikeli atık taşıma lisans belgesini, Sürücünün ADR belgesini atık üreticisine beyan etmek zorundadır. • TURYAM GERİ KAZANIM firmasına bertaraf edilmek üzere gönderilen atıkların evraklarının tam olması durumunda atık üreticisinin atıklarını Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden kabul etmek zorundadır. • TURYAM GERİ KAZANIM firmasına gönderilen tehlikesiz atıklar evraklarının tam olması durumunda tesise gönderilen tehlikesiz atıkların en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden girişlerini yapmak zorundadır. • TURYAM GERİ KAZANIM firması atık alımına müteakip fatura kesilerek herhangi bir gecikmeye yol açmayacak şekilde atık üreticisine ulaştıracaktır.
• TURYAM GERİ KAZANIM tesisi ve Atık Üreticisi kendi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak. Yürürlükte bulunan talimat, yönetmelik ve tüzüklere göre önlemlerini alacaktır. • Atık Üreticisi TURYAM GERİ KAZANIM firmasının yasal mükellefiyetlerini ve işçinin yasadan ve hizmet akitlerinden doğan haklarını yerine getirip getirmediğini her zaman kontrol edebilir. • TURYAM GERİ KAZANIM tesisi ve Atık Üreticisi çalıştırdığı elemanların işin yapılmasından dolayı veya yapımı sırasında kendi işçilerine ve üçüncü şahıslara ayrıca makina, alet, edevat, araç, gereç, malzeme ve atıklara zarar vermemeleri için gerekli önlemleri alacaktır. • Her ne koşulda olursa olsun taraflar T.C. İş Kanunları’ nın ve Uluslararası ILO Sözleşmesi hükümlerine uyacak ve çocuk işçi çalıştırmayacaktır. 16 yaşından küçük her işçi çocuk statüsünde değerlendirilecek olup tarafların bu hükme uymaması halinde sözleşme ihbarsız olarak fesih edilecektir. • Taraflar Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması hakkındaki Yönetmelik ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşınması Avrupa Sözleşmesi (ADR) hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini (Gönderen, Yükleyen, Ambalajlayan, Dolduran, Taşıyan, Boşaltan) yerine getirecektir.
1. Atıklarınızın saha tespiti yapılarak Yönetmelik kodlarına uygun atık kodu belirlenmesi ve belirlenen atık kodu çerçevesinde tesise kabulü, 2. Motat sistemi kullanımı konusunda yardımcı olmak, 3. Tesisiniz bünyesinden çıkan birçok atık kodlarınıza entegre tesisimizin lisans kodları çerçevesinde cevap vermekteyiz, bu sayede atık kodlarınızın yönetimi tek firma üzerinden yapılabilmektedir. 4. Tank temizliği hizmeti, 5. 11 Adet Araç filomuzdan oluşan lisanslı Açık Kasa, Damper, Tır ve Tanker tipi araçlarımız ile atıklarınızın nakliyesini gerçekleştirmek, 6. Atıklarınızın bertaraf, yönetimi ve geri dönüşümü hususunda aradığınız cevapları artık tek firma üzerinden yapabilirsiniz,

Whatsapp Destek Hattı